Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Oferta

Z życia oddziału

Wydawnictwa

O nas

Egzaminy

Egzaminy

UWAGA!

Świadectwa kwalifikacyjne wystawiamy i wydajemy zaraz po pozytywnie zdanym egzaminie

 


 

Organizujemy:

 

 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1, G-2 i G-3 - w naszej siedzibie (szczegółowy terminarz poniżej) oraz u Zleceniodawców (dla grup)
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G-1, G-2 i G-3 wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi przeprowadzane u Zleceniodawców oraz w naszej siedzibie. Patrz: kursy

 


 

Uwaga!

 • Na egzamin kwalifikacyjny należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości


 • Na egzamin kwalifikacyjny  w grupie G-2 lub G-3 obowiązują wcześniejsze zapisy

 

 


 

TERMINY EGZAMINÓW

 

UWAGA! - w miesiącach wakacyjnych (lipiec- sierpień) egzaminy będą organizowane w zależności od potrzeb, bardzo prosimy zgłaszać chęć przystąpienia do egzaminu do naszego biura (e-mailem lub telefonicznie)


 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 1430 (oraz w dodatkowych, ustalonych terminach wg terminarza znajdującego się u dołu strony
 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca, o godzinie 1430 (oraz w dodatkowych, ustalonych terminach wg terminarza znajdującego się u dołu strony)
 • Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy

 

(szczegółowy terminarz znajduje się u dołu strony)

 


WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

 • pełnoletniość
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)


CENA w 2018r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. z w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r. ustalone zostało na kwotę  2100 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2018 r. wynosi  210 zł.


Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego.

 


 

DRUKI WNIOSKÓW EGZAMINACYJNYCH DO POBRANIA:

 

UWAGA! od 25.05.2018r. obowiązują nowe druki wniosków egzaminacyjnych

 

Uwaga! Wnioski prosimy drukować dwustronnie !


Grupa 1 - egzamin elektryczny:

 • wniosek na egzamin z eksploatacji (G1 E): doc pdf
 • wniosek na egzamin z dozoru ( G1 D ):  doc pdf

 

Grupa 2 - egzamin energetyczny (cieplny) :

 

 • wniosek na egzamin z eksploatacji (G2 E ): doc pdf
 • wniosek na egzamin z dozoru (G2 D): doc pdf

 

Grupa 3 - egzamin gazowy:

 • wniosek na egzamin z eksploatacji (G3 E): doc pdf
 • wniosek na egzamin z dozoru (G3 D): doc pdf

 


 

HARMONOGRAMY KONSULTACJI PRZEDEGAZMINACYJNYCH DO POBRANIA:

 

(szczegółowy terminarz konsultacji oraz dokładne informacje można także zobaczyć w zakładce: poradnie)

 

 


 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA EGZAMINU

 

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny wykazać się osoby zajmujące się eksploatacją na stanowiskach Eksploatacji i/lub Dozoru, a określonych w par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w zależności od eksploatowanych instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, energetycznych lub gazowych, podanych w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

do pobrania szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego:

 

 


 

ZASADY POSIADANIA KWALIFIKACJI I ZAKRES EGZAMINU


Szczegółowe zasady posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 i Dz.U. z 2005r., nr 141, poz. 1189) na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 o Prawie Energetycznym (Dz. U. Nr 54, poz.348 z późniejszymi zmianami).

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

 

Akty prawne (linki do strony internetowej Urzędu Regulacji Energetyki):

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością:

 • postanowień zawartych w obowiązujących, wyżej wymienionych aktach prawnych,
 • przepisów budowy urządzeń energetycznych,
 • przepisów eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • norm,
 • kodeksu pracy,
 • zarządzeń i instrukcji stanowiskowych i zakładowych,
 • zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

- wszystko w zakresie określonym Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji

 


Zakres egzaminu G1-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska


Zakres egzaminu G1-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowychZakres egzaminu G2-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska


Zakres egzaminu G2-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci , z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych


Zakres egzaminu G3-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska


Zakres egzaminu G3-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

 

 


 

Biuro OZW SEP prowadzi sprzedaż literatury w zakresie obejmującym egzamin - wykaz do pobrania w zakładce: Książki

 


 

Najbliższe terminy:

 • 30.08.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-1 (elektryka), godzina 14:30
 • 6.09.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-1 (elektryka), godzina 14:30
 • 11.09.2018r.- egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-2 i G-3 (ciepło i gaz), godzina 14:30
 • 13.09.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-1 (elektryka), godzina 14:30
 • 20.09.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-1 (elektryka), godzina 14:30
 • 25.09.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-2 i G-3 (ciepło i gaz), godzina 14:30
 • 27.09.2018r. - egzaminy kwalifikacyjne (eksploatacja i dozór ) z zakresu G-1 (elektryka), godzina 14:30

UWAGA! - w miesiącach wakacyjnych (lipiec- sierpień) egzaminy będą organizowane w zależności od potrzeb, bardzo prosimy zgłaszać chęć przystąpienia do egzaminu do naszego biura (e-mailem lub telefonicznie)


Data Tytuł Miejsce Typ
Obecnie nie ma żadnych zdarzeń