Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Oferta

Z życia oddziału

Wydawnictwa

O nas

Członkowie Zwyczajni / Koła PDF Drukuj

Na terenie działalności Oddziału Zagłębia Węglowego SEP istnieje 24 Koła Zakładowe, 2  Koła Terenowe i 1 Koło Szkolne.

 

Członkowie Kół zajmują się realizowaniem zadań statutowych Stowarzyszenia, organizowaniem i braniem udziału w odczytach, naradach, wystawach oraz konferencjach technicznych.

 

Członkami Kół są pracownicy różnych branż gospodarki ze stażem pracy w wielu obiektach elektroenergetycznych w kraju i za granicą. Są nimi też osoby rozpoczynające karierę zawodową oraz osoby posiadające bogaty dorobek naukowo-techniczny. W ramach Stowarzyszenia pracują w różnych komisjach i sekcjach, jako rzeczoznawcy zajmują się rozwiązywaniem wielu zagadnień technicznych, a także szkoleniem, przekazując swoje doświadczenie młodszym kolegom.

 

Platformą działania Kół są zebrania członkowskie, spotkania klubowe, gdzie można wymienić poglądy oraz przejrzeć prasę techniczną.

 

W ramach działalności Kół na zebraniach organizowane są odczyty techniczne o aktualnych przepisach, normach i budowie urządzeń elektrycznych. Spotkania te umożliwiają uzupełnienie wiedzy, jej odświeżenie i dokonanie praktycznych porównań z posiadanym doświadczeniem bez względu na wiek, staż zawodowy czy też prowadzoną działalność.

 

Informacje o terminach i planach zebrań Kół należy przesyłać do biura OZW SEP z odpowiednim wyprzedzeniem, zamieszczane wtedy są na naszej stronie, w zakładce :  Imprezy, zebrania

 

Druki sprawozdawcze dla Kół można pobrać w zakładce: działalność statutowa

 

 

Firmy, przy których działają Koła SEP naszego Oddziału  to:


Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Oddział w Katowicach
Koło Nr 1 - prezes Andrzej Czajkowski


TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Koło Nr 2 - prezes Rafał Pluta

 

TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrownia Łaziska
Koło Nr 4 - prezes Barbara Szendzielorz


TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrownia Łagisza
Koło Nr 5 - prezes Zbigniew Kotuła


TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrownia Halemba
Koło Nr 6 - prezes Piotr Kucjas

 

ELTRANS Sp. z o.o.
Koło Nr 8 - prezes Rafał Andrysiak


"Energoprojekt - Katowice" S.A.

Koło Nr 9 - prezes Andrzej Sznura


ELBUD Katowice Sp. z o.o.
Koło Nr 10 - prezes Eugeniusz Myc

 

ZPUE S.A. Katowice
Koło Nr 15 - prezes Dariusz Witek

 

Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna BARBARA

Koło Nr 16 - prezes Wojciech Kwiatkowski

 

ELEKTROBUDOWA SA
Koło Nr 19 - prezes Joanna Janus-Jurczyk


ENERGOAPARATURA SA
Koło Nr 20 - prezes Paweł Zych


Elektrociepłownia Będzin SA
Koło Nr 27 - prezes Dariusz Wójcik


TAURON Wydobycie SA
Koło Nr 28 - prezes Robert Biały


OPA-LABOR Sp. z o.o
Koło nr 29 - prezes Krzysztof Beczała

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Koło Nr 33 - prezes Jakub Bernatt


TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrownia Jaworzno III
Koło Nr 38 - prezes Witold Paweł Mróz


Rockwell Automation Sp. z o.o.
Kolo nr 40 - prezes Łukasz Rzepka


Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
Koło nr 41 - prezes Aleksander Ucka


Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Koło Nr 45 - prezes Artur Kozłowski


Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA
Koło Nr 53 - prezes Adam Natanek


REMAG SA
Koło Nr 56 - prezes Teresa Skowrońska


Politechnika  Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu
Koło Nr 59 - prezes Zofia Pragłowska-Gorczyńska

TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrownia SIERSZA w Trzebini
Koło Nr 65 - prezes Rafał Pękala


Koła terenowe działają w miejscowościach:


Koło Terenowe w Katowicach
Koło nr 26 - prezes Stanisław Walczak


Koło Terenowe w Chrzanowie
Koło nr 37 - prezes Bogusław Sosinka

 

Koła szkolne:


Koło Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie

Koło nr 3 - prezes Tomasz Szromek

 

 

Składki członkowskie

 

Składka członkowska w 2018r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

 • normalna -  10 zł miesięcznie (120 zł za cały rok)
 • ulgowa - 3 zł miesięcznie (36 zł za rok)

 

Składki można wpłacać gotówką (w biurze OZW SEP) lub przelewem (na konto bankowe Oddziału).

 • W tytule wpłaty należy podać za kogo jest składka, numer koła SEP oraz okres za jaki jest wpłata.

 • Jeżeli wpłata przesyłana jest zbiorczo za większą liczbę osób, należy w tytule wpisać numer koła SEP oraz okres za jaki jest składka, a listę osób dosłać e-mailem na adres biura niezwłocznie po opłaceniu składki.

 

 

Nowi członkowie

 

Członkowie przyjmowani są na podstawie wypełnionej i złożonej deklaracji:

 

do pobrania: Deklaracja przynależności do SEP

 

 

Działalność SEP (w tym działalność Kół i ich członków) opiera się na Statucie.

 

do pobrania: Nowy Statut SEP

 

 

Ze Statutu:


§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

 • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
 • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
 • absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
 • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

 

2. Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.

 

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,
 • przynależności do wybranego koła i sekcji, uczestniczenia w działalności klubowej, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,
 • korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,
 • występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,
 • ubiegania się o tytuły i certyfikaty wydawane przez SEP i FSNT NOT.

 

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,
 • czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,
 • przestrzegania zasad etycznego postępowania,
 • opłacania składki członkowskiej, jeżeli nie jest z niej zwolniony.

 

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka zarządowi oddziału, a w przypadku cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządowi głównemu,
 • skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej w okresie 12 miesięcy,
 • wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

 

Powołanie Koła

 

Ze Statutu:

 

§ 34

1. Do zorganizowania koła jest wymagana inicjatywa co najmniej 6. członków SEP.

2. Uprawomocnienie działalności koła wymaga jego zarejestrowania przez ZO.

3. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały ZO na wniosek zarządu koła lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.


§ 35

Władzami i organami koła są:

1) walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK,

2) zarząd koła,

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła, obligatoryjna w kołach liczących więcej niż 50. członków.§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest WZK.

2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym:

1) wszyscy członkowie koła

lub

2) członkowie honorowi i zasłużeni seniorzy należący do koła oraz delegaci członków koła.

3. W WZK zwołanym jako walne zebranie delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, członkowie wspierający (osoby fizyczne) lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.§ 37

1. WZK jest zwoływane przez zarząd koła z własnej inicjatywy albo z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków koła.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZK zarząd koła zawiadamia osoby z głosem stanowiącym oraz ZO co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Do kompetencji WZK należy:

 • uchwalanie kierunków działalności koła,
 • rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła,
 • udzielanie absolutorium zarządowi koła,
 • wybór prezesa i członków zarządu koła,
 • wybór komisji rewizyjnej koła,
 • wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału,
 • uchwalanie regulaminu koła.§ 38

1. W skład zarządu koła wchodzi co najmniej 3 członków, w tym prezes, sekretarz i skarbnik.

2. Do obowiązków i kompetencji zarządu koła należy:

 • kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem, regulaminem koła oraz uchwałami WZK, ZO, WZO, ZG I WZD,
 • zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału oraz zatwierdzonym planem pracy i preliminarzem wydatków,
 • wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.
§ 39

1. Prezes koła kieruje pracami zarządu i działalnością koła.

2. Prezes koła i z jego upoważnienia inne osoby reprezentują koło.§ 40

1. W skład komisji rewizyjnej koła wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja rewizyjna koła okresowo kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu koła i ocenę przedstawia WZK.

3. W kołach, w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia WZK.